ติวเตอร์น้ำหวาน

น้ำหวาน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิสุทธิกษัตรี
สายวิทย์ – คณิต
3.23
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.82
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาคณิตทั่วไป แคลคูลัส เคมี วิทย์ทั่วไป
มีเอกสารประกอบการสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และสอนตามแบบเรียนของน้อง เพื่อให้น้องมีความเข้าใจในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
รับติวเด็กในมหาวิทยาลัยช่วงใกล้สอบ วิชาแคลคูลัส และเคมี
เข้าโครงการของมหาวิทยาลัยไปสอนเด็กๆตามโรงเรียนชนบท
สอนได้ทุกเวลา ไม่เกิน 18.00 น