ติวเตอร์น้ำ

น้ำ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
กายภาพบำบัด
2.89
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม
มีการทดสอบวัดพื้นฐานก่อรเรียน เพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยการสอนจะอธิบายเนื้อหา และลองทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจ และมีการทำโจทย์ข้อสอบเก่า เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน
**รูปแบบการเรียน ปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนค่ะ**
สอนคณิตศาสตร์ ปนะถม และมัธยม