ติวเตอร์น้ำ

น้ำ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.25
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลาย
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
การบ้านทั่วไป อนุบาล ประถม มัธยมต้น
มีเอกสารและข้อสอบประกอบการสอน มีเทคนิคท่องจำ สอนเน้นเรื่องที่ผู้เรียนอ่อนหรือไม่เข้าใจ ฝึให้ผู้เรียนทำโจทย์บ่อยๆ
เป็นอาสาสมัครติวก่อนสอบให้กับนักศึกษาต่างคณะ วิชาภาษาอังกฤษระดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เป็นโครงการของภาควิชาภาษาอังกฤษ)