ติวเตอร์น้ำ

น้ำ
หญิง
หอลีลาวดี ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พนมสารคามพนมอดุลวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.31
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
2.81
อนุบาล ประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์
อธิบายให้ผู้เรียน ค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจ ฝึกเทคนิค หรือสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์
สอนเพื่อนในมหาวิทยาลัย และคนในครอบครัว
เล่นดนตรีไทย