ติวเตอร์บอย

บอย
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลำปางกัลยาณี
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอาหาร
3.33
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ มัธยมปลาย
สอนเน้นความเข้าใจ มีแบบฝึกหัด ทบทวนไปพร้อมๆกัน เฮฮา สนุกสนานไม่เครียด
ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย