ติวเตอร์บอล

บอล
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาฯ
วิทย์
วิศวกรรมเคมี
2.5
คณิตตั้งแต่ระดับประถม ถึงมัธยม
สอนพื้นฐานแล้วจึงให้ทำโจทย์
มีประสบการณ์สอนมา 3 ปี