ติวเตอร์บอล

บอล
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
200/1 พหลโยธิน40 เสนานิคม จตุจักร กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สภาราชินี
สายวิทย์ – คณิต
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
TU
AHS
Physical therapy
3.4
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Medicine
ม.ต้น , ม.ปลาย, มหาวิทยาลัย
เข้าใจง่าย ทวน ถามตอบ แก้ปัญหาได้จริง ไม่เครียด
6ปี
คณิตศาตร์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส สถิติ มหาวิทยาลัย