ติวเตอร์บัว

บัว
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีอ่างทอง
สายวิทย์ – คณิต
3.48
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
Thammasat
liberl atrs
linguistics
2.85
อนุบาล ถึง ประถมศึกษา ภาษาไทย
เน้นฝึก เข้าใจ
เคยเป็นอาสาสมัครสอนบ้าง