ติวเตอร์บิวตี้

บิวตี้
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เฉลิมขวัญสตรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มศว
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
3.50
อนุบาล 1 – ประถม 6
เน้นสอนตามความสามารถของเด็ก
ประสบการ์ณฝึกสอน รร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม จำนวน 1 เทอม
ด้านศิลปะ ภาษาอังกฤษ