ติวเตอร์บีม

บีม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปากพนัง
สายวิทย์ – คณิต
3.73
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระดับประถมและ ม.ต้น-ม.ปลาย
ฟิสิกส์พื้นฐาน
แคลคูลัส และสถิติ1
เน้นการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรที่ต้องเรียนในระดับชั้น สอนทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ
รับสอน นักเรียน ม.ต้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า