ติวเตอร์บี

บี
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
สายวิทย์ – คณิต
2.73
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
2.76
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย สอนได้ทั้งภาคปกติและ EP
เน้นความเป็นกันเอง สรุปใจความสำคัญให้ผู้เรียน แล้วปิดท้ายด้วยการทำโจทย์ทบทวน สิ่งที่เรียนไป
ชีววิทยา ม.4 5 6 และวิทยาศาสตร์ ม ต้น
โดยปัจจุบันมีงานสอนชีววิทยา ม.6 และตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมสอบ pat2 และสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 และวิทยาศาสตร์ ป.6
เล่นบาสเกตบอล