ติวเตอร์บุ๊ก

บุ๊ก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ธรณีวิทยา
3.41
วิชา ภาษาไทย-สังคม-คณิต-วิทย์(วิทย์ทั่วไป,เคมี) ประถม-มัธยมปลาย,แคลคูลัสปี 1
สอนตามพื้นฐานเด็ก ไม่เครียด แต่ได้ผล มีเอกสารเพิ่มเติมให้
2 ปี สอนคณิต-วิทย์ ประถมถึงมัธยม