ติวเตอร์บุ๋ม

บุ๋ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหการ
2.77
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
มัธยมปลาย วิชาคณิต , PAT1 , ฟิสิกส์ , ชีวะ
และติวกวดเข้าสอบ ม.1 , ม.4 และมหาวิทยาลัย
เน้นการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์โจทย์ พร้อมทั้งเน้นทำโจทย์และเทคนิคการตีความ เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาดี
ประสบการณ์สอน 4-5 ปี สอนทั้งเพิ่มเกรดและสอบเข้าในระดับ ม.1 , ม.4 และมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ม.1 รร สวนกุหลาบ , รร พัฒนาการน้อมเกล้า , พัฒนาการ , ม.4 เตรียมอุดมศึกษา เป็นต้น