ติวเตอร์ปราง

ปราง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุวรรณารามวิทยาคม
สายศิลป์ – ภาษา
3.26
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
3.49
ไทย อังกฤษ สังคม ระดับชั้นอนุบาล ประถม
สอนทั้งในตำราและนอกตำรา
ปรับระดับการเรียนของผู้เรียน
สอนไม่เครียด มีเทคนิคการจำ
มีแบบฝฝึกหัด
ติว GAT เชื่อมโยง ให้รุ่นน้อง
เล่นละครเวที