ติวเตอร์ปลาทู

ปลาทู
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระโขนงพิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศษสตร์
ชีววิทยา
3.18
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
อ่าน เขียน ระดับอนุบาล
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
ชีววิทยา
Biology
ติวสอบเข้า สาธิตจุฬา สาธิตปทุมวัน
เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ดีในอนาคต
2557 – ปัจจุบัน ติววิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
2557 – ปัจจุบัน ติววิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
2556 – ปัจจุบัน ติวทั่วไป อ่าน – เขียน และสอนการบ้าน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจารุวรรณ
2555 – ปัจจุบัน สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 1 และค่ายที่ 2
2554 – ปัจจุบัน วิทยากรหลัก ณ พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – 2557 ติววิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
2556 ติววิทยาศาสตร์ เพิ่มเกรด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจิตลดา
2556 ติวอนุบาลสอบเข้า โรงเรียนสาธิตจุฬา
2555 ติวชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย