ติวเตอร์ปลา

ปลา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิสุทธรังษี
สายวิทย์ – คณิต
3.03
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์แผนไทย
3.41
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย
ระดับอนุบาล ปะถม และมัธยมตอนต้น
อธิบายให้เข้าใจด้วยตัวอย่างใกล้ตัว
มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะจากง่ายไปยาก
เข้าใจและรับฟังผู้เรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2,5 และม. 1
วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2,3,5
ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 ป. 2,5
ภาษาไทย ป. 2 และ ม. 1