ติวเตอร์ปิงปอง

ปิงปอง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.31
ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์
ม ต้น และ มปลาย
สอนสนุก เน้นเนื้อหาและฝึกทำโจทย์
สอนพิเศษระดับมัธยม
สอนวิชาฟิสิกส์