ติวเตอร์ปิ่น

ปิ่น
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สระบุรีวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
พันธุศาสตร์
3.64
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การบ้านทั่วไป ระดับประถมศึกษา
สอนชีทไทย เด็กภาคปกติ
ภาษาอังกฤษ ป.2 และ ป.6
สังคมศึกษา ป.6
ฟิสิกส์ ม.3