ติวเตอร์ปิ๊ก

ปิ๊ก
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (กศบ) (ครู5ปี)
3.13
ป.1-ม.6
สอนโดยเน้นฝึกที่ตัวเด็ก คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ทำแบบฝึกหัดเอง ฝึกแปลบทความเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ และตรวจสอบความถูกต้องให้