ติวเตอร์ปูนหอม

ปูนหอม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
3.01
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ใจเย็น เน้นเข้าใจเป็นหลัก สอนสบายๆ การสอนจะอธิบายเนื้อหาสลับกับทำแบบฝึก เพื่อฝึกให้ทำโจทย์ได้คล่องและเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
1. Kumon คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
2. Math fighter คณิตศาสตร์
3. ติวเตอร์สอนตามสถานที่ ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ป.6 สาธิตจุฬา ม.1 หอวัง สตรีวิทยา ม.2 สาธิตจุฬา สาธิตสวนสุนันทา ม.3 เขมะสิริ สตรีวิทยา
คณิต ม.1 หอวัง ม.2 สตรีวิท สาธิตจุฬา ป.6 แสงโสม สาธิตจุฬา ม.4 หอวัง
ภาษาจีน ป.2,ม.1
เคมี ม.4,ม.5
ชีวะ ม.4
แกทเชื่อมโยง