ติวเตอร์ปูนิ่ม

ปูนิ่ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางบัวทอง
สายวิทย์ – คณิต
2.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
2.5
ติวเตอร์คณิตศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า รร สาธิต สสวท ระดับประถมต้น-ประถมปลาย

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ มัธยมต้น-มัธยมปลาย

ติวเตอร์แคลคูลัส ป.ตรี1

1.ใช้ข้อสอบทดสอบวัดระดับผู้เรียนก่อน
2.เตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเวลา
3. สอนทำแบบฝึกหัด
4. ทดสอบผู้เรียนจากข้อสอบ พร้อมอธิบายเฉลย
ติวเตอร์คณิตศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า รร สาธิต สสวท ระดับประถมต้น-ประถมปลาย

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ มัธยมต้น-มัธยมปลาย

ติวเตอร์แคลคูลัส ป.ตรี1

ถ่ายภาพ
เขียนโปรแกรม
สอนพิเศษ