ติวเตอร์ปู

ปู
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนกำแพง
สายวิทย์ – คณิต
3.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.38
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาไทย
ป.1-ม.3
สอนพื้นฐาน
เข้าใจง่าย
เน้นความเข้าใจ
ทำแบบฝึก
เคมี คณิตศาสตร์ ม.4
วิทยาศาสตร์ ป.6