ติวเตอร์ป่าน

ป่าน
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขอนแก่นวิทยายน
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
2.73
วิทยาศาสตร์ ชีวะวิทยาทุกระดับชั้น ฟิสิกส์ทุกระดับชั้น คณิตศาสตร์ระดับประถมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ ป.1-6 ภาษาไทยระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
สอนตามเอกสารที่ได้จัดเตรียมมาล่วงหน้า ตามเนื้อหาที่เด็กเรียน โดยสอดแทรกแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม
มีประสบการณ์สอน เด็กนักเรียน inter grade 10 วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ป.6, และฟิสิกส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับดี