ติวเตอร์ป้อ

ป้อ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.2
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรม
วิศวกรรมโยธา
2.9
คณิตศาสตร์ ม.ต้น
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
SAT IGCSE math
เคมี/ฟิสิกส์ ม.ปลาย
เน้นความเข้าใจ ใช้คำถามช่วย
5ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนม.ปลาย