ติวเตอร์ผักบุ้ง

ติวเตอร์ผักบุ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิชา ภาษาไทย สังคม ทุกระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ คณิต ประถม
เป็นกันเอง สบายๆ สอนเนื้อหาแล้วให้น้องทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของเด็ก