ติวเตอร์ผึ้ง

ผึ้ง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
สายวิทย์ – คณิต
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน
2.95
วิทย์-คณิต-ภาษาไทย-สังคม
ประถม – มัธยมต้น
1. เน้นเข้าใจและจดจำได้ง่าย
2. มีทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3. มีสื่อการสอนเพิ่มเติม
4. มีกิจกรรม 5-10 นาที เพื่อผ่อนคลายให้กับผู้เรียน
สอนพิเศษมอต้นที่มหาลัย
สอนวิชาฟิสิกส์ ม.3 โรงเรียนกรพิทักษ์
เล่นดนตรี
เล่นกีฬา
คอมพิ้วเตอร์
เขียนแบบ