ติวเตอร์ฝนริน

ติวเตอร์ฝนริน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.07
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ณัฐประศาสนศาสตร์
2.98
คณิต วิทย์ ประถมถึงม.ต้น
ชีท และเน้นแบบฝึกหัด ให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง เน้นจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และเป็นกันเอง
ติวนักเรียนเข้าม.1รร.ชั้นนำ สอนคณิตนักเรียนม.ต้น รร.ชั้นนำ
ถ้านักเรียนให้สอน สยาม หรือจุฬาจะดีมาก