ติวเตอร์ฝน

ฝน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.77
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
เริ่มจากดูพื้นฐานของนักเรียนก่อน ว่ามีสิ่งใดที่น้องยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แข็งแรงเพื่อที่จะได้วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับน้อง โดยเริ่มจากให้น้องทำแบบทดสอบเล็กน้อยหรือสอบถามความเข้าใจโดยตรง
จากนั้นเริ่มวางแผนการสอนเพื่อที่จะบริหารจัดการเวลาให้ทำการสอนได้ อย่างครอบคลุม มีวัตถุประสงค์ในการสอนแน่ชัด และมีการสอนทฤษฎีควบคู่กับการทำแบบทดสอบอยู่เป็นระยะ เพื่อประเมินน้องอย่างต่อเนื่อง