ติวเตอร์พลอย

พลอย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญาฯ
สายศิลป์ – ภาษา
2.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
สังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ประถม
เเกทภาษาไทย ม6
ดูเเลการบ้าน ม ต้น ประถม
ดูเเลการเรียน
มีการบ้านให้น้องฝึกทำ
ให้ชีทความรู้เพิ่มเติม