ติวเตอร์พลอย

พลอย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บ้านค่าย
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.34
ระดับประถมถึงมัธยมปลาย
สอนแบบเน้นทำความเข้าใจ
เคยสอนวิชา สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
ระดับ ป.6 ม.1 ม.3 ม. ปลาย