ติวเตอร์พัชร์

พัชร์
ชาย
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
วิศววกรรม
วิศวเคมี
3.55
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
บัญชี
มัธยมปลาย และมหาลัย
เน้นความเข้าใจ และตัวอย่าง
สอนแคลคูลัส นักเรียนไทย และต่างชาติ
ทั้งแบบติวสอบ และปูพื้นฐาน
สอนวิชาการเงิน นักศึกษา โท
สอน ฟิสิกส์ ม ต้น และม ปลาย