ติวเตอร์พั้น

พั้น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตฯ
สายศิลป์ – ภาษา
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
ภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับมัธยมปลาย
GAT เชื่อมโยง และ อังกฤษ
อธิบายละเอีบด มีเนื้อหาครบถ้วน มีแบบฝึกหัดทุกครั้ง และแนวข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ ม.1 สอบเข้าสาธิตฯ และหอวัง
GAT เชื่อมโยง
ภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน