ติวเตอร์พิมพ์

พิมพ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.23
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์
2.99
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้น
เน้นอธิบายให้เข้าใจ ฝึกทำแบบฝึกหัด ทำเกรดในโรงเรียน
เคยสอนคณิตศาสตร์ ม.1-2