ติวเตอร์พิมพ์

พิมพ์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
3.15
ภาษาไทย วิทย์ คณิต-ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ม.1-3
ชีววิทยา-ม.4-5
มีชีทให้ประกอบการสอน ชีทอ่านง่ายมีภาพประกอบความเข้าใจ
สอนอย่างเร็ว-ช้าตามพื้นฐานของผู้เรียน
หากผู้เรียนมีข้อสงสัยพร้อมรับฟังและทวนซ้ำให้(ไม่ปล่อยผ่าน)
สอนทำโจทย์ตามเนื้อหาที่ได้สอนไปแล้วเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
-สอนการบ้านและเนื้อหาวิทย์ม.ปลายให้น้องชาย(น้องเรียนสายวิทย์-คอม เกรดเฉลี่ย3.42)
-สอนเด็กอนุบาล3สอบเข้าป.1ได้
-สอนภาษาไทย การคัด การอ่าน การสะกดคำให้เด็กป.2และป.3
-ติวชีววิทยาให้เพื่อนปี1ได้เกรดเทอม1 B+ เทอม2 A