ติวเตอร์พิมพ์

พิมพ์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สายวิทย์ – คณิต
3.01
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.72
ระดับปริญญาโท
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตชั้นประถม มัธยมตอนต้น
เคมี ม.ปลาย
อธิบายเนื้อหา เน้นพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจหลังจากนั้นค่อยเริ่มทำแบบฝึกหัดและโจทย์
คณิตชั้นประถม
วิทยาศาสตร์ประถม
เคมีม.4