ติวเตอร์พิม

ติวเตอร์พิม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิต มศวประสานมิตร
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ปลาย(ม.ปลาย-ชีววิทยา,เคมี) คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ปลาย สังคมศึกษา ม.4-6(ถนัดประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์)
เน้นความเข้าใจและประสบการณ์การทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ไม่ให้ผู้เรียนเครียดจนเกินไป
เล่นดนตรีไทย