ติวเตอร์ฟองโฟม

ฟองโฟม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญคอนแวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
อังกฤษและอเมริกันศึกษา (BAS)
3.00
ภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น
สอนโดยประเมินจากพื้นฐานของผู้เรียน โดยเน้นหาวิธีที่เข้าใจง่าย ไม่เครียด พยายามหาขอบเขตของเรื่องที่เรียนให้ครอบคลุมที่สุด
ภาษาอังกฤษ นร.ชั้น ม.4, ม.5 ม.6 สอนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ onet gat tu-get cu-tep