ติวเตอร์ฟาง

ฟาง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.12
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีสิ่งแวดล้อม
2.87
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ว
วิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เคมี การบ้าน
ระดับประถมและมัธยม
อธิบายและยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจ