ติวเตอร์ฟาง

ฟาง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สกลราชวิทยนุกูล
สายวิทย์ – คณิต
4.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.08
วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เน้นความเข้าใจ