ติวเตอร์ฟาง

ฟาง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามัคคีวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประกันภัย
3.21
มัธยมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย
ทบทวนก่อนเรียนทุกครั้ง ตรวจการบ้านที่เคยให้ เน้นความเข้าใจมากกว่าจำ
สอนภาษาอังกฤษ
ว่ายน้ำ