ติวเตอร์ฟา

ฟา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดรุณศาสน์วิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.74
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
3.64
ประถมศึกษา(ป.1-6)
สอนได้ทุกวิชา
สอนตามเนื้อหาตามหนังสือของผู้เรียนหรือชีทที่ติวเตอร์สอนเพิ่มเติม
เคยสอนภาษาอังกฤษ ป.1-5
ติวสอบทุกวิชา ป.2
สอนทุกวิชา ป.1
สอนวิทยาศาสตร์(EP) ป.4
มีความถนัดด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ มาเลเซีย อาหรับ และเกาหลี