ติวเตอร์ภัค

ภัค
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรนารีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
3.30
ระดับปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
Environmental toxicology
การบ้านทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
เน้นอธิบายให้เข้าใจ
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์