ติวเตอร์ภีม

ภีม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วชิรธรรมสาธิต
สายวิทย์ – คณิต
2.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
สถิติประยุกต์
3.25
คณิต สถิติ ฟิสิกส์ ประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
อธิบายให้ละเอียด และ มีเทคนิดวิธีแนะนำ
เคยสอนน้องๆ และ เพื่อนๆ