ติวเตอร์ภูมิ

ภูมิ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยภูมิภักดีชุมพล
สายวิทย์ – คณิต
3.18
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
2.75
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
– มัธยมปลาย (คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์)
– เน้นความเข้าใจ
– เน้นประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม