ติวเตอร์ภู

ภู
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิสุทธรังษี
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
SWU
AI
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
3.42
อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
สนุก ไม่เครียด เน้เข้าใจ ใช้ได้จริง
ม.1 gifted อัสสัม
ป.3-6 สาธิตประสานมิตร
ม.5-6 เตรียมอุดม