ติวเตอร์มด

มด
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายน้ำผึ้ง
สายศิลป์ – คำนวณ
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
3.43
วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอนตามความต้องการของผู้เรียน
เฉลยและอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด
สอนเนื้อหาก่อนแล้วให้ทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบ
ประสบการณ์การสอน:
-สอนภาษาไทยป.5 มีนาคม-สิงหาคม พ.ศ.2556
-สอนภาษาไทยและสังคมศึกษาม.1 ตุลาคม พ.ศ.2556-พฤศจิกายน พ.ศ.2557
-สอนภาษาไทยม.2-ม.3 มกราคม พ.ศ.2557-มีนาคม พ.ศ.2558
ภาษาจีน