ติวเตอร์มด

มด
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ซางตาครู้สคอนแวนท์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการแนะแนว
3.88
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์ (หลักสูตร กศ.ม)
ประถมศึกษา ป.1-ป.6
สอนแบบตัวต่อตัว
สอนแบบกลุ่ม
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ขณะนี้ทำงานเป็นครูปฎิบัติการสอน โรงเรียนเอกชน สอนระดับชั้นประถมศึกษา
และเป็นครูประจำชั้น
1. สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น LD , สมาธิสั้น , ออทิสติก
2. ฝึกพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
(มีความรู้ทางด้านพัฒนาการโดยตรง ศึกษาป.โท ทางด้านพัฒนาการ)