ติวเตอร์มอส

มอส
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.41
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
4.00
ม.ปลาย
-เคมี
-เลข
ม.ต้น
-เลข
ประถม
-เลข
-อังกฤษ
พูดอธิบายให้เข้าใจง่าย
รับทราบถึงจุดประสงค์ของผู้เรียนและเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ
gen chem ปี1
Physics ปี1
Calculus ปี1
เคมี มฺปลาย
GAT&PAT
-GATเชื่อมโยง150
-GAT eng 108
-PAT1 120+
-PAT2 138

7วิชาสามัญ
-เคมี 72
-เลข 68
-ไทย 86