ติวเตอร์มัต

มัต
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิมานพิทยาสรรค์
สายวิทย์ – คณิต
3.08
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
3.15
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
คณิต ประถม-ม.4
เน้นทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย มีความเป็นกันเองกับเด็ก
สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ประถม-ม.4 รวม3ปี