ติวเตอร์มายด์

มายด์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหาวิชราวุธจังหวัดสงขลา
สายวิทย์ – คณิต
3.51
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคนิคการสัตวแพทย์
เทคนิคการสัตวแพทย์
3.15
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม
เข้าใจง่าย สนุกสนาน
ถ่ายรูป